Attentie.nl

Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden 

Artikel 1. Definitie 
Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- adviseur c.q. leverancier: de gebruiker 
van deze algemene voorwaarden, - opdrachtgever c.q. cliënt: degene die met de leverancier in een 
(pre-)contractuele verhouding staat. 
Lid 2: Daar waarin deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder 
verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder 
adviezen en creatieve uitingen. 
Lid 3: Daar waarin deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten 
overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, 
C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale 
Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op alle 
door leverancier gesloten overeenkomsten met cliënt. 
Lid 2: Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant 
en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. 
Lid 3: Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door leverancier niet aanvaard, tenzij dat - 
voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 3 Aanbiedingen 
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een 
termijn voor aanvaarding bevatten. 
Lid: 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod 
binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens 
zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet. 

Artikel 4 Prijzen 
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro's en zijn 
gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren 
Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde 
minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. 
Lid 3: Onze prijzen zijn berekend voor levering af fabriek, tenzij anders vermeld. Vrachtkosten worden 
afzonderlijk, doorgaans door derden, in rekening gebracht. 

Artikel 5. Levering van bedrukte goederen. 
Lid 1 : Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte 
c.q. samengestelde produkten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal 
van goede kwaliteit. 
Lid 2 : De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te 
zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat 
geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na 
ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef 
geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is 
gereageerd. 
Lid 3 : Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening 
gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is 
overeengekomen. 

Artikel 6 Annuleringen 
Lid 1: Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan 
leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten 
(kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles 
onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van 
overige uit de annulering voortvloeiende schade. 

Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling
Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en 
desgevraagd adviserend op te treden. 
Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook 
na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al 
hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of 
diensten. 
Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, 
adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet 
bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of 
productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet 
voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 
een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 8 Leveringen en levertijd 
Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te 
worden gesteld. 
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke; 
C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt 
eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier 
gerechtigd de levering op te schorten,- dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel 
dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, 
een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen. 
Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van 
de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand 
komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, 
oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in 
het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers. 
Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte 
c.q. samengestelde producten, maximaal 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te 
leveren en te factureren. 
Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf toegestaan, 
waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. 
Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen 
gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere 
opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering. 
Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in 
welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard 
zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. 
Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening 
van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te 
vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekeningen risico van de verzender 
komt. 
Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar beste weten, doch zonder 
voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten 
zijn voor rekening van cliënt. 
Lid 11: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd 
worden. 
Lid 12: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij 
wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of 
voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 9 Reclames 
Lid 1:Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen 
na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van 
schadevergoeding gehouden is. 
Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht 
dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn 
als vervaltermijn te gelden heeft. 
Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen 
acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden 
heeft. 
Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of 
grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derdeleverancier 
van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leveranciergarantie heeft gegeven. 
Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, 
hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van 
(aanvullende) schadevergoedingsverplichting. 
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor 
rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud. 
Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde 
goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. 
Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van 
cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens 
totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan. 
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier 
jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen 
jegens de leverancier. 
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de 
zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van 
de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, 
van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. 
Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen 
of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te 
kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere 
zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt. 
Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet 
of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de 
leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na 
terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn 
dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

Artikel 11 Betaling. 
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde 
dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke 
termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van cliënt ter zake van het afnemen van zaken, 
laat de betalings- verplichting onverlet. 
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van 
cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente 
en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 
Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
overeenkomst nimmer toegestaan. 
Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, 
naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de 
betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op 
te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is 
overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te 
vorderen wegens te late c.q. niet- uitvoering van de overeenkomst. 
Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en 
heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde 
factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met 
een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag. 
Lid 6: Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliënt. 
De buiten gerechtelijke incassokosten worden vast gesteld op 10% van de opeisbare vordering met 
een minimum van € 250,--. 
Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid. 
Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van 
leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als 
gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van 
leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, 
echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door leverancier geleverde zaken in 
verband waarmede de schade is ontstaan. 
Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, 
geleden door cliënt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
Lid 3: Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft 
medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder 
welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner 
beschikking stelt, is cliënt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens 
schade, opgetreden door, of in verband met door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

Artikel 13 Ontwerpen, modellen etc. 
Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door 
leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk 
en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen 
leverancier en cliënt gebruikt worden. 
Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid 
genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.


Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht. 
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is 
het Nederlands recht van toepassing.

veilig betalen met iDealveilig betalen met bancontactveilig betalen met visaveilig betalen met mastercard